Home SERVICIS R+D+I INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ

INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ

PATRIMONI ARTÍSTIC I DOCUMENTAL

 • Estudi, anàlisi i diagnòstic de patologies.
 • Tractaments integrals de conservació i restauració.
 • Assistència tècnica i direcció de projectes de conservació i restauració.
 • Consultoria i assessorament entorn de la conservació i restauració de patrimoni artístic i documental.
 • Disseny de sistemes de conservació preventiva.
 • Assesorament sobre criteris ètics d’aplicació en conservació i restauració.
 • Categories de béns culturals objecte d’intervenció:
  • Pintura mural
  • Pintura de cavallet i retaules
  • Materials escultòrics i ornamentals: petris, lignis, etc.
  • Daurats i policromies
  • Materials arqueològics i etnològics
  • Arts decoratives i sumptuàries: ceràmica, vidre, mosaics, metall, mobles, marfil, os, etc.
  • Obra gràfica i documental: gravats, manuscrits, dibuixos, pintures en paper, pergamins, llibres, etc.
  • Obra tèxtil: indumentària religiosa, indumentària tradicional popular, tapissos, estendards i banderes, etc.
  • Conservació i restauració d’art contemporani

PATRIMONI HISTÒRIC ARQUITECTÒNIC

 • Estudis previs sobre el patrimoni històric arquitectònic: estudis historicoartístics, anàlisi estratigràfica de l’arquitectura, aixecaments mètrics, estudi de materials i tècniques constructives, estudi de patologies de materials, anàlisi i càlcul d’estructures i estudi de patologies estructurals.
 • Assistència tècnica i suport tecnològic per a la conservació i restauració del patrimoni històric arquitectònic: redacció de projectes bàsics i d’execució i direcció d’obra.
 • Elaboració de plans directors per a la conservació i restauració del patrimoni històric arquitectònic.
 • Redacció de catàlegs de béns i espais protegits.
 • Redacció de plans especials de protecció.
 • Consultoria i assessorament tècnic entorn de la conservació i restauració de patrimoni històric arquitectònic.
 • Categories de béns immobles objecte d’intervenció:
  • Monuments
  • Conjunts històrics
  • Patrimoni rural i paisatgístic
  • Patrimoni urbà
  • Patrimoni industrial
  • Zones arqueològiques
  • Arquitectura defensiva
  • Arquitectura històrica no monumental
  • Jardí històric

PROJECTES ESPECIALS

Patrimoni i cooperació al desenvolupament
• Projectes per a valoritzar i gestionar d’una manera sostenible el patrimoni cultural com a recurs per al desenvolupament econòmic i social.
Patrimoni arqueològic subaquàtic
• Projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural subaquàtic.
Patrimoni intangible
• Projectes per a valoritzar i difondre el patrimoni cultural immaterial.
Projecte museogràfic
• Disseny i desenvolupament d’espais expositius.
Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica (CARTOSIG)
• Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG): creació de catàlegs visuals de patrimoni cultural i turisme integrats en bases de dades georeferenciades. Gestió municipal mitjançant SIG. Incorporació del patrimoni a una infraestructura de dades espacials (IDE). Creació d’aplicacions SIG.
• Producció cartogràfica: generació de cartografia segons estàndards. Publicació de cartografia en Internet. Disseny i creació de models de dades cartogràfiques.

ESTUDI I INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

Estudis històrics i arqueològics
• Documentació i estudis històrics i arqueològics per a dur a terme projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural.
Expertització, valoració i taxació d’obres d’art
• Peritatge d’obres d’art.

ANÀLISI CIENTIFICO-TÈCNIC

Anàlisi fisicoquímic i ambiental d’obres d’art
• Estudi i caracterització fisicoquímica dels materials constituents de les obres d’art mitjançant tècniques avançades d’anàlisi: microscopi òptic amb sistema d’anàlisi d’imatge, cromatògraf de gasos amb detector espectròmetre de massa i sistema de piròlisi, HPLC, espectrofotòmetre UV-vis, FT-IR, piròlisi FT-IR; SEM/EDX, Cryo SEM/EDX i Atomic Force Microscope (SCME, UPV); XRD, XRF, GC-FID, analitzador voltamperomètric, microscopi IR (SCAI. UV. EG.); sistemes de monitorització en contínua i anàlisi de gasos SO2, NOx, CO2, O3, orgànics, volàtils i partícules.
• Mesurament i monitorització de contaminants atmosfèrics incidents en l’alteració d’obres d’art.
Anàlisi de materials petris
• Diagnòstic i caracterització de materials petris.
• Avaluació i assaig de productes i sistemes nous per a la conservació i restauració de materials petris.
Estudi del biodeteriorament
• Estudi del biodeteriorament del patrimoni artístic i monumental: diagnòstic, caracterització i avaluació de patologies.
Registre gràfic documental
• Documentació gràfica d’intervencions patrimonials mitjançant tècniques avançades de visualització i registre: estudi i anàlisi fotogràfic, reflectogràfic i radiogràfic.
Anàlisi colorimètric d’obres d’art
• Anàlisi i estudi colorimètric aplicat a la conservació i restauració d’obres d’art.
Anàlisi del color en el patrimoni arquitectònic
• Estudis previs i anàlisi de les característiques cromàtiques de les arquitectures històriques: definició de paràmetres cromàtics i estètics, establiment de tipologies arquitectòniques.
• Consultoria i assessorament tècnic entorn de la protecció i recuperació del color en el patrimoni arquitectònic.
• Redacció de normatives i plans especials per a la protecció del patrimoni cromàtic als centres històrics.
Estudi fotogramètric
• Assessorament tècnic i suport tecnològic fotogramètric per a la documentació i estudi gràfic del patrimoni històric arquitectònic mitjançant tècniques avançades d’aixecament digital.
Tècniques d’examen no destructives
• Estudi, anàlisi i diagnòstic de patologies en el patrimoni històric arquitectònic mitjançant tècniques avançades d’examen no destructiu: videoendoscopi, càmera termogràfica i georadar.
Anàlisi de la fusta en el patrimoni arquitectònic
• Diagnòstic de patologies visibles i ocultes en la fusta.
• Identificació microscòpica de la fusta.
• Datació d’objectes i elements de fusta mitjançant l’anàlisi dendrocronològica.

DESTACATS

PUBLICACIONS