Home LA INSTITUCIÓ OBJECTIUS

OBJECTIUS

Constitueix l’objectiu general de l’Institut la recerca científica, el desenvolupament tecnològic, la innovació i transferència de coneixements i la formació en l’àmbit de la conservació i restauració dels béns culturals des d’una perspectiva pluridisciplinar.

Com a objectius específics, l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni es planteja els següents:

En investigació:

 • Desenvolupar metodologies, projectes i intervencions en el camp de la conservació i restauració dels béns culturals, que permeten la recuperació i posada en valor de les obres patrimonials.
 • Elaborar plans i programes de conservació preventiva que eviten el deteriorament continuat i progressiu a què està sotmés el Patrimoni.
 • Desenvolupar models graficoinformàtics per al registre i documentació dels diferents tipus de béns patrimonials i del seu estat de conservació.
 • Desenvolupar mètodes d’anàlisis científics per a l’estudi i caracterització dels materials artístics, i el control i seguiment dels processos d’intervenció.
 • Desenvolupar noves tecnologies de diagnosi i d’intervenció en el camp de la conservació i restauració de béns culturals. L’IRP reivindica l’ús de tècniques tradicionals al mateix temps que aposta per l’aplicació de tecnologies d’avantguarda.

En transferència de coneixements:

 • Promoure l’organització de jornades tècniques, congressos i fires d’àmbit nacional i internacional.
 • Participar en xarxes temàtiques de caràcter nacional i internacional;
 • Impulsar l’intercanvi d’estudiosos i especialistes d’institucions de prestigi en el camp de la conservació i restauració del patrimoni.
 • Establir vincles amb l’empresa pública i privada per a la participació conjunta en projectes col·laboratius d’I+D de caràcter nacional i internacional.
 • Potenciar eines de difusió dels resultats d’investigació de l’Institut de manera que es produïsca un continu transvasament dels coneixements i tecnologies desenvolupades entre la universitat, l’empresa i la societat en general.
 • Difondre les actuacions patrimonials de l’Institut a fi de contribuir a la posada en valor de les pròpies obres restaurades.

En formació:

 • Organitzar activitats docents de postgrau, dirigides cap a la formació d’especialistes en els distints camps de la conservació i restauració del patrimoni.
 • Fomentar el debat sobre els continguts de la formació actual en conservació i restauració de Patrimoni i promoure propostes, fins i tot de noves titulacions, que milloren la qualitat de l’ensenyament i proporcionen uns coneixements efectius.

DESTACATS

PUBLICACIONS